பழங்குடியினர் மொழிகளை காக்கும் ‘மொழிப்பெட்டி’ – ஒரு அசத்தல் முயற்சி

<p fashion="text-align: left;" align="LEFT"><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தமிழ்நாட்டில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இருளர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">காட்டு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நாய்க்கர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மலையாளி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">உள்ளிட்ட</span></span> </span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">36 </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வகையான</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மக்கள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வாழ்ந்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வருகின்றனர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அதில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">காடர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மலை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மலசர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">முதுவார்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">உள்ளிட்ட</span></span> </span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">13 </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இனங்களின்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொத்த</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மக்கள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தொகை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஆயிரத்துக்கும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குறைவாக</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இருந்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வருகிறது</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நீலகிரி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மாவட்டத்தை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பொறுத்தவரை கோத்தர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தோடர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இருளர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குரும்பர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பனியர் மற்றும் காட்டு நாயக்கர் என ஆறு வகையான பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கின்றனர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span></p>
<p fashion="text-align: left;" align="LEFT"><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஒவ்வொரு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியினரும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஒரு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தனித்துவமான</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழியை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பேச்சு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வழக்கில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கொண்டுள்ளனர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடிகளின் மொழிகள் பண்பாட்டின் கூறுகளையும்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பாரம்பரியத்தையும் பறைசாற்றக் கூடியவை</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஒவ்வொரு பழங்குடியினருக்கும் தனித்துவமான கதைகள்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வரலாறு</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பாடல்கள்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழமொழிகள் உள்ளன</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அந்த மொழிகள் பேச்சு வழக்கில் மட்டுமே இருப்பதாலும்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">,</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"> <span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">எழுத்து வடிவில் இல்லாததாலும் அம்மொழிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிந்து வருகின்றன</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மேலும்</span></span> <span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியினர் பேசக்கூடிய மொழிகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்காதது</span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியினரின் இடப்பெயர்வு மற்றும் சமூக</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பொருளாதார காரணங்களும் பழங்குடியின மக்களின் மொழிகள் அழிவுக்கு</span></span> <span fashion="font-family: LathaRegular;">காரணமாக</span> <span fashion="font-family: LathaRegular;">உள்ளன</span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">.</span></span></span></p>
<p fashion="text-align: middle;" align="LEFT"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;"><br /><img src="https://feeds.tamilfunzonelive.com/onecms/photographs/uploaded-images/2022/08/10/d35f1bf7a700af0e7b52492a1b4471f51660108029237188_original.jpg" /></span></span></span></p>
<p fashion="text-align: left;" align="LEFT"><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நீலகிரி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மாவட்டத்தில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அழிவின்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">விழிம்பில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">உள்ள</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியினர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிகளை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பாதுகாக்க</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பல்வேறு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தரப்பினரும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">முயற்சிகளை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மேற்கொண்டு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வருகின்றனர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அதன்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஒரு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பகுதியாக</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கோத்தகிரி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அருகே</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">உள்ள</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">செம்மனாரை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பகுதியில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">உள்ள</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அரசு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">உண்டு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">உறைவிடப்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பள்ளியில்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">செயற்பாட்டாளர்கள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பள்ளி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நிர்வாகத்துடன்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இணைந்து</span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"> &rsquo;</span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிப்பெட்டி</span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;">&rsquo; </span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">என்ற</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">திட்டத்தை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">செயல்படுத்தியுள்ளனர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span></p>
<p fashion="text-align: left;" align="LEFT"><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இந்தப்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பள்ளியில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குறும்பர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மற்றும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இருளர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மாணவர்கள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அதிகளவில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">படித்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வருகின்றனர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இந்த</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிப்பெட்டியில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குழந்தைகள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஒவ்வொரு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நாளும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தங்களது</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழியில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இருந்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஒரு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வார்த்தையை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தெரிந்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கொண்டு</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இரு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">காகிதத்தாளில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">எழுதிக்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கொண்டு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வந்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அவரவர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பெயரெழுதி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">போட</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வேண்டும்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மாதமொரு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">முறை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஆசிரியர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அல்லது</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இளைஞர்கள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அப்பெட்டியை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">திறந்து</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அதிகமாக</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வார்த்தைகளை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">எழுதிய</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மாணவர்களுக்கு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பரிசுகள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வழங்கப்பட</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">உள்ளது</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஆண்டு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இறுதியில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இருளா</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குரும்பா</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிகளுக்கென</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அகராதிகள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குழந்தைகள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பெயரில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அச்சுக்கு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கொண்டு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வர</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">திட்டமிடப்பட்டுள்ளது</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">.</span></span></span></p>
<p fashion="text-align: middle;" align="LEFT"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;"><br /><img src="https://feeds.tamilfunzonelive.com/onecms/photographs/uploaded-images/2022/08/10/5e882359e8f7949d8b691ce0616034f31660108057291188_original.jpg" /></span></span></span></p>
<p fashion="text-align: left;" align="LEFT"><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இது</span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குறித்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">செயற்பாட்டாளரும்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">எழுத்தாளருமான</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஒடியன்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">லட்சுமணன்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கூறுகையில்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, &ldquo;</span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வாழ்க்கைச்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">சூழல்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மாற்றம்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">எழுத்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வழக்கில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இல்லாதது</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வணிக</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழியாக</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இல்லாதது</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">உள்ளிட்ட</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">காரணங்களால்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிகள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அழிந்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வருகின்றன</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பெரும்பாலான</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குழந்தைகள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தங்களது</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழியில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">உள்ள</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பல</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வார்த்தைகளை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மறந்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">விட்டனர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பலர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியினர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிகளில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பேசுவதை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நிறுத்தி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">விட்டனர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இந்த</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">சூழலில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அம்மொழிகளை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">காக்கும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஒரு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கருவியாக</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிப்பெட்டி</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தமிழ்நாட்டில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">முதல்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">முறையாக</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span></p>
<p fashion="text-align: left;" align="LEFT"><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இதனால்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பல</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழைய</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வார்த்தைகள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கிடைக்கும்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பல</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">புதிய</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வார்த்தைகள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தெரியவரும்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அதன்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மூலம்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அகராதிகளை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கொண்டு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வர</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">திட்டமிட்டுள்ளோம்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இதேபோல</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">காட்டு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நாய்க்கர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பணியர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பெட்ட</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குறும்பர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கோத்தர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தோடர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிகளுக்கும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிப்பெட்டி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">செயல்படுத்த</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">திட்டமிட்டுள்ளோம்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">.</span></span></span></p>
<p fashion="text-align: middle;" align="LEFT"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;"><br /><img src="https://feeds.tamilfunzonelive.com/onecms/photographs/uploaded-images/2022/08/10/b0dff2e0ea640dc6f2f45503a44c287b1660108091455188_original.jpg" /></span></span></span></p>
<p fashion="text-align: left;" align="LEFT"><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஒரு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியினர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அழியும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">போது</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அப்பழங்குடிகளின்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அடையாளம்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பண்பாடும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">சேர்ந்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அழியும்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வனத்திற்கும்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அவர்களுக்குமான</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தொடர்பு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அந்நியமாகும்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அதனைப்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">போக்க</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குழந்தைகள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">கதைச்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">சொல்லும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நூலால்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">எழுவோம்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">என்ற</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நிகழ்வை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நடத்தி</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வருகிறோம்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அடுத்தகட்டமாக</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியினர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிகளில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நூல்களை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வெளியிட</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">திட்டமிட்டுள்ளோம்</span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;">&rdquo; </span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">என</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அவர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தெரிவித்தார்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">.</span></span></span></p>
<p fashion="text-align: left;" align="LEFT"><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தொடர்ந்து</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பேசிய</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அவர்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, &rdquo;</span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">குழந்தைகள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வீட்டில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஒரு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழியை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பேசிப்பழகியிருக்கும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">சூழலில்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பள்ளிகளில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஆரம்பத்தில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தமிழ்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">, </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஆங்கிலத்தில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">படிக்க</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இயல்பாகவே</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">சிரமம்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஏற்படுகிறது</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">இத்தகைய</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">சிரமங்களை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">போக்க</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மாணவர்கள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அதிகளவில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">படிக்கும்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பள்ளிகளில்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">ஆசிரியர்களை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">நியமிக்க</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வேண்டும்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">. </span></span></span><span fashion="font-family: Tahoma;"><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பழங்குடியின</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">மொழிகளை</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">பாதுகாக்க</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அரசு</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">சிறப்புத்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">திட்டங்கள்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">செயல்படுத்த</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">வேண்டும்</span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;">&rdquo; </span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">என</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">அவர்</span></span> <span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: LathaRegular;">தெரிவித்தார்</span></span></span><span fashion="shade: #000000;"><span fashion="font-family: Calibri;"><span fashion="font-size: small;">.</span></span></span></p>
<hr />
<p><sturdy>மேலும் செய்திகளை காண,&nbsp;<a title="ABP நாடு செய்திகளை Google Information -ல் பின் தொடர இங்கே கிளிக் செய்யவும்" href="https://bit.ly/2TMX27X" goal="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2TMX27X&amp;supply=gmail&amp;ust=1639790279861000&amp;usg=AOvVaw0i0o1Ql3D6GYwb2drW5rIG">ABP நாடு செய்திகளை Google Information -ல் பின் தொடர இங்கே கிளிக் செய்யவும்</a></sturdy></p>
<p><sturdy>ABP நாடு செய்திகளை சமூக வலைத்தள பக்கங்களிலும் பின் தொடரலாம்</sturdy></p>
<p><a title="பேஸ்புக் பக்கத்தில் தொடர" href="https://www.fb.com/tamilfunzonenadu" goal="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.fb.com/tamilfunzonenadu&amp;supply=gmail&amp;ust=1639790279861000&amp;usg=AOvVaw1CbLofPoLZwH0APdhagpWD">பேஸ்புக் பக்கத்தில் தொடர</a></p>
<p><a title="ட்விட்டர் பக்கத்தில் தொடர" href="https://twitter.com/tamilfunzonenadu" goal="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/tamilfunzonenadu&amp;supply=gmail&amp;ust=1639790279861000&amp;usg=AOvVaw2fpBp1P64USVp4CuLQ1xOP">ட்விட்டர் பக்கத்தில் தொடர</a></p>
<p><a title="யூடிபில் வீடியோக்களை காண" href="https://www.youtube.com/c/tamilfunzonenadu/featured" goal="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/c/tamilfunzonenadu/featured&amp;supply=gmail&amp;ust=1639790279861000&amp;usg=AOvVaw0cau_egEWCmCrndI5vwBT5">யூடியூபில் வீடியோக்களை காண</a></p>
<p fashion="text-align: left;" align="LEFT">&nbsp;</p>

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

22,823FansLike
3,502FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles